BLOG

On Top

Recent Stories

sales representative

Sales Representative

Mô tả công việc
Chuyên Website, phần mềm, mạnh về Code Back End, tùy chọn ngôn ngữ phát triển
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển dự án CRM, ERP
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp, lập kế hoạch phát triển.
Thiết kế và viết ứng dụng Web Application
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Read More »

IT Software Engineer

Mô tả công việc
Chuyên Website, phần mềm, mạnh về Code Back End, tùy chọn ngôn ngữ phát triển
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển dự án CRM, ERP
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp, lập kế hoạch phát triển.
Thiết kế và viết ứng dụng Web Application
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Read More »

Dịch Vụ Auto Call Telesales

Auto Call Telesales giải pháp tiếp thị qua điện thoại đem lại tập khách hàng tiềm năng, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận…

Read More »

Social Media

New From Thien Tu

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
On Trend

Most Popular Stories

sales representative
JOBS AT TTU
TTU Media

Sales Representative

Mô tả công việc
Chuyên Website, phần mềm, mạnh về Code Back End, tùy chọn ngôn ngữ phát triển
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển dự án CRM, ERP
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp, lập kế hoạch phát triển.
Thiết kế và viết ứng dụng Web Application
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Read More »